Thành viên CLB Tình nguyện 77 Bình Định

Trải qua quá trình tiếp nhận và chọn lọc, hiện nay CLB Tình nguyện 77 Bình Định hiện có 111 thành viên bao gồm cả Ban điều hành. 

Dưới đây là hình ảnh, thông tin và trang facebook cá nhân của các thành viên trong Câu lạc bộ.

« 2 của 2 »